Onze ervaren adviseurs leiden u naar succesvolle resultaten.

Artéduc heeft de afgelopen 10 jaar meer dan 130 onderzoeken in circa 200 gemeenten onder meer dan 10.000 deelnemers in 8 landen gerealiseerd. Deze onderzoeken waren onder andere gericht op het in kaart brengen van de impact en succesfactoren van leertrajecten basisvaardigheden en de daarbij behorende infrastructuur voor zowel de volwasseneneducatie als het MBO.

Zij is eindverantwoordelijk geweest voor onderzoeken in de provincies Gelderland, Drenthe, Overijssel en delen van

Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland. Ook werkt zij momenteel structureel samen met 20 arbeidsmarktregio’s en alle bijbehorende instellingen en gemeenten om het bereik, de impact en de infrastructuur van de aanpak voor laaggeletterdheid in kaart te brengen. Ten slotte is Artéduc verantwoordelijk voor de meeste onderzoeken met laaggeletterde en korteropgeleide deelnemers. In de afgelopen jaren heeft zij circa 200 tot 300 ex-deelnemers aan trajecten basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden en sociale vaardigheden) geïnterviewd om diepte-analyses te doen betreffende bewustwording, samenwerking, werving, herkenning, doorverwijzing en scholing van laaggeletterde en korteropgeleide deelnemers.

ONS VERHAAL

Ons adviesbureau is gestart met een passie voor het vinden van oplossingen op het gebied van onderwijs, welzijn en kunst en cultuur voor diverse partners op verschillende niveaus. De visie van Arteduc om bij te dragen aan een betere samenleving heeft ons geleid tot waar we vandaag zijn.

Met Dr. prof. Maurice de Greef, die verbonden is aan de UNESCO leerstoel Volwassenonderwijs, als drijvende kracht achter onze missie, kunnen wij met trots zeggen dat we een toonaangevend adviesbureau zijn dat innovatieve en effectieve oplossingen biedt voor onze klanten.

Impactmonitor SAVE: Impact van educatie op sociaal domein en basisvaardigheden

Artéduc is initiator van de SAVE Monitor (Scientific Analysis and Valorisation of Education for adults) en onderzoekt de impact van leren in met name de volwasseneneducatie en het MBO op
het sociaal domein en de basisvaardigheden.

5 Relevante publicaties
- Succesfactoren voor post-initiële arbeidsmarktgerichte scholing (UWV Nederland)
- Tussenevaluatie Overijsselse infrastructuur voor laaggeletterdheid (Rijnbrink en Provincie Overijssel)
- Impact taaltrajecten voor inwoners van Amsterdam van 2014 t/m 2018 (Gemeente Amsterdam)
- Eindevaluatie Taal op de Werkvloer (Ministerie van OCW)
- Verkenning impact post-initieel taalonderwijs jongeren 16 – 23 jaar (Gemeente Arnhem)


5 relevante projecten van de inmiddels 150 gerealiseerde projecten

- Driejarig Drents onderzoek Laaggeletterden (Provincie Drenthe)
- Onderzoek naar taalachterstand en visieontwikkeling Taal in Tilburg (Gemeente Tilburg)
- Ervaringsdeskundigheid in het benaderen van laaggeletterdheid (Expertisepunt Basisvaardigheden)
- Evaluatie functioneren Taalketen West-Brabant (Regio West-Brabant)
- Research concerning Inclusion measures within Erasmus+ Programme 2014-2020 (European Parliament)

Maurice de Greef


Maurice de Greef is naast onderzoeker van Artéduc ook leerstoelhouder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel is hij landelijk en in Europa vooral bekend door het succesvolle effectonderzoek van volwasseneneducatie. Hij is verantwoordelijk voor het eerste onderzoeksmodel betreffende de impact en succesfactoren voor scholing van korter- en middelbaaropgeleiden. Hierin heeft hij veel onderzoek gedaan naar de impact op de sociale inclusie, re-integratie, arbeidsmarktpositie, gezondheidspositie en
financiële vaardigheden van deze deelnemers mede in samenwerking met partners van het sociaal domein en de ervaringsdeskundigen zelf. Daarnaast is hij onderwijsadviseur en begeleidt hij instellingen en gemeenten als procesmanager om educatieve, welzijns- en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren. Op het gebied van leertrajecten voor korter- en middelbaaropgeleiden heeft hij in het MBO, het bedrijfsleven en de volwasseneneducatie, als ook het VO diverse begeleidingstrajecten ontwikkeld en business cases opgesteld in samenwerking met uiteenlopende stakeholders.

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op